जिल्हा परिषद अधिकारी

अ.नं. जि.प. अधिकारी नांव/कार्यालय STD
कोड
कार्यालय

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मा. श्री.डॉ. कुणाल खेमनार
ceozpkolhapur@gmail.com

२३१ २६५५४१६
अतिरिक्त मुख्य कार्य. अधिकारी श्री इद्रजित देशमुख
aceokop@gmail.com
२३१ २६६३२७८
प्रकल्प संचालक, डीआरडीए डॉ. हरिष जगताप
pddrdakop@gmail.com
२३१ २६५६३४२

जिल्हा परिषद खाते प्रमुख

अ.नं. जि.प. अधिकारी नांव/कार्यालय STD
कोड
कार्यालय
मख्य लेखा व वित्त अधिकारी  श्री गणेश देशपांडे
cafokop@gmail.com
२३१ २६५६७२३
उप मु.का.अ. (साप्र) श्री. चंद्रकांत वाघमारे
dyceogenkop@gmail.com
२३१ २६५५४१६/२६५२४१६
उप मु.का.अ. (ग्रापं) श्री. एम. एस. घुले
dyceovptkop@gmail.com
२३१ २६५५४८६/  २६५१०४४
उप मु.का.अ. (बा.क.) श्रीमती शिल्पा पाटील
dyceocwkop@gmail.com
२३१ २६५७१९०/२६६८११५
जिल्हा आरोग्य अधिकारी  डाँ. श्री. रामजी सुराजी आड्केकर
dhokop@gmail.com
२३१ २६५२३२७
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी  श्री आर.आर. कांबळे
dahokop@gmail.com
२३१ २६५२३३१
कृषी विकास अधिकारी  श्री चंद्रकांत सुर्यवंशी
adozpkop@gmail.com
२३१ २६५५४०३/२६५५४०४
समाजकल्याण अधिकारी श्री. एस. के. वसावे
swokop@gmail.com
२३१ २६५६४४५
शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) श्री. एस. आर. चौगुले
eoprykop@gmail.com
२३१ २६५०७८१
१० शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)  श्रीमती ज्योत्स्ना शिंदे
eoseczpkop@gmail.com
२३१ २६६८२२९
११ कार्यकारी अभियंता (बांधकाम)  श्री. देवेंद्र जाधव
eeworkkop@gmail.com
२३१ २६५६०८३
१२ कार्यकारी अभियंता (ग्रापापू)  श्री.एस. एस. शिंदे
eerwsdkop@gmail.com
२३१ २६५१९६०
१३ उप मु.का.अ. (पाणी व स्वच्छता) श्रीम सुषमा देसाई
 
२३१ २६५१०४४

इतर अधिकारी

अ.नं. जि.प. अधिकारी नांव/कार्यालय STD
कोड
कार्यालय
कार्यकारी अभियंता (म.रा.र.वि.म.) श्री.तुषार बुरुड २३१ २६६९३६५
शिक्षणाधिकारी (निरंतर)  श्री पी. बी. भंडारे २३१ २५४०४६८
प्राचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्ग श्री.एस. डी. मुंडे २३१ २६०१७९१
उप शिक्षणाधिकारी सर्व शिक्षाश्री.एन. एस. पट्ट्णशेट्टी २३१ २६५१८८९
उप शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) श्री. मगदूम २३१ २६५०७८१
उप शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) श्री. सुर्यकांत पाटिल २३१ २६६८२२९
उप शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) श्री. टी. एन. मोळे २३१ २६६८२२९
अतिरीक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. व्ही. डि. नांद्रेकर २३१ २६५२३२७
वरीष्ट लेखाधिकारी श्री. बाळासाहेब पाटील २३१ २६५६७२३
१० श्रीम. स्मिता खंडारे २३१ २६५६६१७ /२६६१६४०
११ उप अभियंता, इमारत उप विभाग श्री आर.एस.मांडे २३१  
११ उप अभियंता, यांत्रिकी उप विभाग  श्री.ए.म. ओतारी २३१ २६५०६११
१३ गट विकास अधिकारी नरेगा - रिक्त २३१ २६६७९३२

गट विकास अधिकारी

अ.नं. जि.प. अधिकारी नांव/कार्यालय STD
कोड
कार्यालय
गट विकास अधिकारी, करवीर  श्री.आर. बी. भालेराव २३१ २५४६७२६
गट विकास अधिकारी, हातकणंगले श्री. एस. वाय. माळी २३० २४८३१२६
गट विकास अधिकारी, शिरोळ प्रभारी श्री.आर. बी. देसाई २३२२ २३६४४८
गट विकास अधिकारी, कागल श्री. डॉ.ए. एच. पवार २३२५ २४४०२२
गट विकास अधिकारी, गडहिंग्लज श्री. श्याम आ. वाखार्डे २३२७ २२२२३८
गट विकास अधिकारी, चंदगड श्री एस.डी. सोनवणे २३२० २२४१२३
गट विकास अधिकारी, आजरा  श्री ए.डी. कांबळे २३२३ २४६१२७
गट विकास अधिकारी, भुदरगड श्री जी.आर. कांबळे २३२४ २२००२८
गट विकास अधिकारी, राधानगरी  श्री एच.डी.नाईक २३२१ २३४०२६
१० गट विकास अधिकारी, पन्हाळा  श्रीम पी.सी. मोरे २३२८ २३५०३४
११ गट विकास अधिकारी, शाहूवाडी श्री यु.ए. पाटील २३२९ २२४१२९
१२ गट विकास अधिकारी, गगनबावडा प्रभारी श्री के.एस. गौतम २३२६ २२२०२६

सहायक गट विकास अधिकारी

अ.नं. जि.प. अधिकारी नांव/कार्यालय STD
कोड
कार्यालय
सहायक गट विकास अधिकारी, करवीर श्री. एस.व्ही. केळकर २३१ २५४६७२६
गट विकास अधिकारी, राधानगरी  श्री (प्र.) के.एस. गौतम २३२१ २३४०२६
सहायक गट विकास अधिकारी, पन्हाळा श्री महेश ता. सुळे २३२८ २३५०३४
सहायक गट विकास अधिकारी, शिरोळ श्री. यु.जे. कुसुरकर २३२२ २३६४४८
सहायक गट विकास अधिकारी, गडहिंग्लज श्री पी.बी. जगदाळे २३२७ २२२२३८
सहायक गट विकास अधिकारी, आजरा श्री. एस. एस. भोसले २३२३ २४६१२७
सहायक गट विकास अधिकारी, कागल श्री. चंद्र्कांत बोडरे २३२५ २४४०२२
सहायक गट विकास अधिकारी, चंदगड रिक्त २३२० २२४१२३
सहायक गट विकास अधिकारी, भुदरगड श्री. अनुरुध्द शं. गोसावी २३२४ २२००२८
१० सहायक गट विकास अधिकारी, शाहुवाडी श्री. समिर प्र. वाठारकर २३२९ २२४१२९
११ सहायक गट विकास अधिकारी, गगनबावडा रीक्त २३२६ २२२०२६
१२ सहायक गट विकास अधिकारी, हातकलंगले श्री. ए. जे. पाटील ०२३० २५४६७२६

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी

अ.नं. जि.प. अधिकारी नांव/कार्यालय STD
कोड
कार्यालय
बा.वि.प्र.अ., करवीर १ श्री. एस. के. साने २३१ २६५६६२१
बा.वि.प्र.अ., करवीर २   श्रीम.माधुरी परिट २३१  
बा.वि.प्र.अ., कोल्हापूर ग्रामीण श्री.जी.बी. सावंत २३१ २६६७०८८
बा.वि.प्र.अ., हातकणंगले १ श्री.एस.के.जाधव २३० २४८३०६०
बा.वि.प्र.अ., हातकणंगले २ श्री.एम.आर. भोसले २३० २४८३०६०
बा.वि.प्र.अ., शिरोळ १  श्रीमती ए.डी.सुरवसे २३२२ २३६०९१
बा.वि.प्र.अ., शिरोळ २  श्री. जे.के. लहामटे २३२२ २३६०९१
बा.वि.प्र.अ., कागल  श्री. जे.ए.मोरे २३२५ २४५५५३
बा.वि.प्र.अ., गडहिंग्लज  श्री.एस. वी. केळकर २३२७ २२२७५३
१० बा.वि.प्र.अ., चंदगड रिक्त २३२० २२४०१४
११ बा.वि.प्र.अ., आजरा  श्री.पी.ए.घोरपडे २३२३ २४६४४१
१२ बा.वि.प्र.अ., भुदरगड  श्री.के.एस.गौतम २३२४ २२१६८५
१३ बा.वि.प्र.अ., राधानगरी  श्री.एल.आर. वाजे २३२१ २३४८४४
१४ बा.वि.प्र.अ., पन्हाळा  श्री.के.एस.सायमोते २३२८ २३५२३४
१५ बा.वि.प्र.अ., शाहुवाडी  श्री.बी.सी.पाटील २३२९ २२५०८३
१६ बा.वि.प्र.अ., गगनबावडा  श्री.वाय. एन. भाले २३२६ २२२०८७

गट शिक्षण अधिकारी

अ.नं. जि.प. अधिकारी नांव/कार्यालय STD
कोड
कार्यालय
ग.शि.अ., करवीर प्रभारी एस.के.देसाई २३१ २५४३३५९
ग.शि.अ., हातकणंगले श्री.टी.एल.मोळे २३० २४८३०५५
ग.शि.अ., शिरोळ श्री.आनंदराव गणपती कूंभार २३२२ २३७०३५
ग.शि.अ., कागल श्रीम. ए.एस.म्हेत्रे २३२५ २४३०५८
ग.शि.अ., गडहिंग्लज  श्री.एल.एस.पाच्छापुरे २३२७ २२४५९८
ग.शि.अ., चंदगड  प्रभारी श्री एन.के.चाळुचे २३२० २२४२८३
ग.शि.अ., आजरा  श्री.व्ही.जी.गोरुले २३२३ २४४५०८
ग.शि.अ., भुदरगड  श्री.एस.एम. गायकवाड २३२४ २२२३३४
ग.शि.अ., राधानगरी  श्री.बी.एम.जगताप २३२१ २३४५९७
१० ग.शि.अ., पन्हाळा  श्री.एस.के.देसाई २३२८ २३५२५८
११ ग.शि.अ., शाहुवाडी  श्री.जी.बी.कमळकर २३२९ २६०१३१
१२ ग.शि.अ., गगनबावडा  श्री.पी.आर.पाटील २३२६ २२२२७६

तालूका आरोग्य अधिकारी

अ.नं. जि.प. अधिकारी नांव/कार्यालय STD
कोड
कार्यालय
ता.आ.अ., करवीर  डॉ.जी.डी.नलवडे २३१ २५४०९४४
ता.आ.अ., हातकणंगले डॉ.एस.बी.पाटील २३० २४८३७१०
ता.आ.अ., शिरोळ  डॉ.पी.एस.दातार २३२२ २३६१९०
ता.आ.अ., कागल  डॉ.वाय.बी.कांबळे २३२५ २४४६७३
ता.आ.अ., गडहिंग्लज  डॉ.एम.व्ही.अथणी २३२७ २२६६३९
ता.आ.अ., चंदगड  डॉ.आर.के.खोत २३२० २२४८६६
ता.आ.अ., आजरा  डॉ.ए.आर.गवळी २३२३ २४४०३७
ता.आ.अ., भुदरगड  डॉ.ए.ए.पाटील २३२४ २२०३८८
ता.आ.अ., राधानगरी  डॉ.ए.बी.माळवी २३२१ २३४८०३
१० ता.आ.अ., पन्हाळा  डॉ.व्ही.बी.बर्गे २३२८ २३५१८९
११ ता.आ.अ., शाहुवाडी  डॉ.एम.व्ही.बसरे २३२९ २०२९२१
१२ ता.आ.अ., गगनबावडा  डॉ.ए.एस.लवेकर २३२६ २२२२८३

बांधकाम विभाग उप अभियंता यांचे फोन नंबर व ई मेल आय.डी.

अ. क्र तालुका उप अभियंता यांचे नाव मोबाइल इ मेल
आजरा पी.जी. पवार ९४२११७३७०८ dewsajara@gmail.com
चंदगड व्ही.एस घाटगे ९९७५९२०१२७ dewschand@gmail.com
भुदरगड ए. एम. मोहित ९४२२४२७०८२ dewsbhud@gmail.com
इमारत उप विभाग डी.बी. चव्हाण ९८२२११९९६३ dewsbuil@gmail.com
गडहिंग्लज एम.जी. दानवाडे ९४२३२७६६०८ dewsgad@gmail.com
कागल आर. जे. कदम ९८५००६०७९५ dewskagal@gmail.com
करवीर जे.डी. यादव ९४२३८०१३६२ dewskarveer@gmail.com
पन्हाळा आर. एस मांडे ९४२०२९८३४३ dewspanhala@gmail.com
शाहुवाडी आर. जे. कदम ९८५००६०७९५ dewsshahu@gmail.com
१० शिरोळ बी.पी. मात्तीवड्ड ९९२२०३२२९९ dewsshirol@gmail.com
११ गगनबावडा एम.बी.साळुंख ९८२३८६१५३५ dewsgagan@gmail.com
१२ हातकणंगले ए.डी. कोष्टी ९९२२४९४९२१ dewshat@gmail.com
१३ राधानगरी एस.व्ही.पाटील ९९२२९२३३५७ dewsradha@gmail.com

जिल्हा परिषद फॅक्स नंबर

अ.नं. जि.प. अधिकारी नांव/कार्यालय STD
कोड
कार्यालय
माहिती कक्ष २३१ २६५२४५४
मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी कक्ष २३१ २६६८११३
मा.उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) २३१ २६५५४१६
मा.जिल्हा आरोग्य अधिकारी २३१ २६८०३१२
मा.प्रकल्प संचालक, जि.ग्रा.वि.यं. २३१ २६६७२२५


Not readable? Change text.

महत्वपूर्ण घडामोडी

राजमाता जिजाऊ स्वालंबन पुरस्कार देणेबाबत

जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती निरीक्षण अभ्यास दौरा ई निविदा 

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमअंतर्गत परिचर पात्र अपात्र यादी

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत दि. २०/१२/२०१६ मुलाखत निकाल

जिल्हा परिषद  क्रीडा स्पर्धा भोजन अल्पोहार साहित्य पुरवठा निविदा २०१६-१७

 वैद्यकीय अधिकारी गट - अ भरती  पात्र यादी

भारत निवडणुक आयोगाकडील दि. १६/०९/२०१६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदार यादीवर 

ABL Tender

आंतर जिल्हा बदली आदेश 

 

शुद्धिपत्रक भरती २०१६

जि.प.कोल्हापूरकडे गांडूळ खत प्रकल्पाकरीता शेणखताचा पुरवठा करणे २०१६-१७ ई निविदा

विंधन विहीर क्षमता चाचणी घेणे कामी दरपत्रके मागविणेबाबत

शुद्धिपत्रक वैद्यकीय अधिकारी गट-अ भरती २०१६

वैद्यकीय अधिकारी गट-अ भरती २०१६ Recruitment form

वैद्यकीय अधिकारी गट-अ भरती २०१६

जिल्हा परिषद अंतर्गत विभाग व पंचायत समिती स्टेशनरी व साहित्य पुरविणे वार्षिक दर निश्चित २०१६-१७

निवडणूक मतदान नोंदणी आवाहन वेब लिंक

निवडणूक मतदान नोंदणी आवाहन २०१६

स्टेशनरी दरपत्रके मागणी

अभिलेख छपाईबाबत पुरवठादारांकडून अर्ज मागविण्याबाबतची मर्यादित ई निविदा नोटीस

मा. आयुक्त पुणे चोकलिंगम साहेब यांची जिल्हा परिषद कोल्हापूर आढावा बैठक

 

टिळक जयंती व अण्णाभाऊ साठे पुण्यतिथी २०१६ जि.प. कोल्हापूर मध्ये साजरी

११ जुलै जागतिक लोकसंख्या दिन जिल्हा परिषदेत उत्साहात साजरा

यशवंत पंचायत राज अभियान मध्ये कोल्हापूर जिल्हा परिषद सलग दुसऱ्यांदा प्रथम

भारत सरकारकडून- जिल्हा परिषदेेस पुरस्कार

जिल्हा परिषद, कोल्हापूर राज्यात प्रथम -पारितोषिक वितरण

यशवंत पंचायत राज अभियान २०१४-१५

जिल्हा परिषद, कोल्हापूर राज्यात प्रथम - शासन निर्णय